رديف
نام و نام خانوادگی
گروه‌آموزشی
مدرك 
مرتبه علمی
 Web Site
Email
عکس

1

جعفر آلی

نفت

زمین‌شناسی نفت

دكتري تخصصي

استادیار

--------------------

----------------------

2

امید رحمانی

نفت

مهندسی نفت

دكتري تخصصي

استادیار

--------------------  

----------------------  

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن