رديف
نام و نام خانوادگی
گروه‌آموزشی
مدرك 
مرتبه علمی
 Web Site
Email
عکس

 ئاکو پارسا

 مکانیک

دانشجوی دکتری

 مربی

 

 

 

2

 محمد شمس برهان

 

 مکانیک

 

 دکترای تخصصی

 استادیار      
مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن