رديف
نام و نام خانوادگی
گروه‌آموزشی
مدرك 
مرتبه علمی
 Web Site
Email
عکس

1

 

فریده اسمعیلی

مشاوره

کارشناسی ارشد 

مربی

---------------------- 

 --------------------

 

2

آراس  رسولی

مشاوره

کارشناسی ارشد 

مربی

 

 

 

 

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن