رديف
نام و نام خانوادگی
گروه‌آموزشی
مدرك 
مرتبه علمی
 Web Site
Email
عکس

1

اردشير صدرالدينی

زبان و ادبیات عربی

دكتری تخصصی

 استادیار

---------------------- 

 --------------------

 

2

مصطفی خرم دل

زبان و ادبیات عربی

دكتری تخصصی

 استادیار

 

 

 

3

شفيع برهانی

زبان و ادبیات عربی

دكتری تخصصی

استادیار

 

 

 

4

مصطفی يگانی

زبان و ادبیات عربی

کارشناسی ارشد 

دانشجوی دکتری

 

 

 

5

عبدا... اسمعيلی

زبان و ادبیات عربی

کارشناسی ارشد 

مربی

 

 

 

6

ناصر حسينی

زبان و ادبیات عربی

دكتری تخصصی

 استادیار

 

 

    

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن