رديف
نام و نام خانوادگی
گروه‌آموزشی
مدرك 
مرتبه علمی
 Web Site
Email
عکس

1

صلاح الدين خدامرادي

علوم دامی

کارشناسی ارشد 

دانشجوی دکتری

---------------------- 

 --------------------

 

2

گيتي حشمت

علوم دامی

دكتري تخصصي

استادیار

 

 

 

3

وهاب ایزدی

علوم دامی

دكتري تخصصي

 استادیار

 

 

  

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن