رديف
نام و نام خانوادگی
گروه‌آموزشی
مدرك 
مرتبه علمی
 Web Site
Email
عکس

1

گلچين وفادار افشار

صنايع غذايی

کارشناسی ارشد 

مربی

---------------------- 

 --------------------

 

2

كيوان ابراهيمی محمدی

صنايع غذايی

دكتری تخصصی

استادیار

 

 

 

3

فراز آرش راد

صنايع غذايی

دكتری تخصصی

استادیار

 

 

 

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن