رديف
نام و نام خانوادگی
گروه‌آموزشی
مدرك 
مرتبه علمی
 Web Site
Email
عکس

1

محمود پوريوسف

زراعت و اصلاح نباتات و توليدات گياهي

دكتري تخصصي

استادیار

---------------------- 

 --------------------

 

2

سوران شرفي

زراعت و اصلاح نباتات و توليدات گياهي

دكتري تخصصي

استادیار

 

 

 

3

نادرجليل نژاد

زراعت و اصلاح نباتات و توليدات گياهي

کارشناسی ارشد 

دانشجوی دکتری

www.Dr-Jalilnezhad.ir  

 

 

4

سامان يزدان ستا

زراعت و اصلاح نباتات و توليدات گياهي

کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری

 

 

 

5

تورج ميرمحمودي

زراعت و اصلاح نباتات و توليدات گياهي

دكتري تخصصي

 استادیار

 

 

 

6

اسماعيل نبي زاده

زراعت و اصلاح نباتات و توليدات گياهي

دكتري تخصصي

استادیار

 

 

 

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن