رديف
نام و نام خانوادگی
گروه‌آموزشی
مدرك 
مرتبه علمی
 Web Site
Email
عکس

1

سیامک عطاری

دامپزشکی

 دكتری تخصصی

استادیار

---------------------- 

 --------------------

 

2

حسين انصاری

دامپزشکی

 دكتری تخصصی

 استادیار

 

 

 

3

علی امينی فضل

دامپزشکی

 دكتری حرفه‌ای

دانشجوی دکتری

 

 

 

4

 

فواد سعدی

دامپزشکی

 دكتری تخصصی

استادیار

 

 

 

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن