رديف
نام و نام خانوادگی
گروه‌آموزشی
مدرك 
مرتبه علمی
 Web Site
Email
عکس

1

مريم روحي

مامایی

کارشناسی ارشد 

مربی

---------------------- 

 --------------------

 

2

ليلا وزيری

مامایی

کارشناسی ارشد 

 مربی

 

 

 

3

افسانه ويسی

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

 

 

 

4

معصومه حسن

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

 

 

 

5

مريم ويژه

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

 

 

  

6

هما يوسفی خوش سابقه

مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

   

 

7

نیشتمان علیدوست

مامایی

 

کارشناسی ارشد

 

 مربی      
 8 سارا دوستی مامایی  کارشناسی ارشد   مربی      
9 هاوین زندی نوا
مامایی   کارشناسی ارشد مربی       
مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن