رديف
نام و نام خانوادگی
گروه‌آموزشی
مدرك 
مرتبه علمی
 Web Site
Email
عکس

1

علي ابراهيمي

 ریاضی

دانشجوی دکتری

 مربی

---------------------- 

 --------------------

 

2

كمال خليل پور

ریاضی

 دكتری تخصصی

 استادیار

 

 

 

3

حسن خنداني

ریاضی

 دكتری تخصصی

استادیار

 

 

 

4

 كامران موسي زاده

ریاضی

 دكتری تخصصی

استادیار

 

 

 

5

ابراهيم عباسي

ریاضی

دانشجوی دکتری

مربی

 

 

 

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن