رديف
نام و نام خانوادگی
گروه‌آموزشی
مدرك 
مرتبه علمی
 Web Site
Email
عکس

1

محمدرضا بهفروز

 فیزیک

دكتری تخصصی

 دانشیار

---------------------- 

 --------------------

 

2

كبير اسديان

 فیزیک

کارشناسی ارشد 

  دانشجوی دکتری

 

 

 

3

نسيم نوبري

 فیزیک

کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری

 

 

 

4

سعدا...ابراهيمي

 فیزیک

کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری

 

 

 

5

عباس وقاری

 فیزیک

کارشناسی ارشد

نیمه وقت

 

 

 

6

مراد ابراهيم خاص

 فیزیک

دكتری تخصصی

 استادیار

 

 

 

7

اکبر جعفری دولاما

 فیزیک

دكتری تخصصی

نیمه وقت    

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن