رديف
نام و نام خانوادگی
گروه‌آموزشی
مدرك 
مرتبه علمی
 Web Site
Email
عکس

1

وهاب اميني‌­آذر

 کامپیوتر

دکتری تخصصی

 استادیار

---------------------- 

 --------------------

 

2

اقبال سپهرالدین

کامپیوتر

کارشناسی ارشد 

 مربی

 

 

 

3

فتاح عليزاده

کامپیوتر

کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری

 

 

 

4

قاسمعلی قاسمزادگان

کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مربی آموزشیار

 

 

 

5

نادر ابراهیم پور

کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مربی

 

 

 

 

6

سعید ملا احمد نالوسی

کامپیوتر

 کارشناسی ارشد

 مربی

 

 

  

7

فاروق اشکوتی

 کامپیوتر   کارشناسی ارشد  مربی      
مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن