قابل توجه پذیرفته شدگان رﺷﺘﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ


توجه  توجه

پذیرفته شدگان  رﺷﺘﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ

 فرم  ::  « ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻓﺮاد ذﺧﯿﺮه رﺷﺘﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ » ﻓﺮم اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ

دانشجویان غیر بومی می‌توانند به شماره زیر فاکس نمایند.
شماره فاکس دانشگاه :    3000 4233 044

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد