مقاله ها

کارشناسی ناپیوسته

1

مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

10

مهندسی تکنولوژی  

سیستمهای سخت­‌افزاری رایانه

19

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

2

مهندسی آبیاری

11

مهندسی تکنولوژی ساختمان

20

علمی کاربردی حسابداری

3

علمی کاربردی معماری

12

آموزش علوم تجربی

21

آموزش ریاضی

4

علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات

13

آموز ش و پرورش ابتدایی

22

تربیت دبیر تربیت­‌بدنی و علوم ورزشی

5

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

14

بهداشت مواد غذایی

23

آموزش راهنمایی و مشاوره

6

مهندسی تکنولوژی راهسازی

15

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

24

مهندسی تولیدات دامی

7

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- مدیریت ICT

16

مهندسی تولیدات گیاهی

25

علمی کاربردی

جنگلداری جامع (اگروفارستری)

8

مهندسی تکنولوژی کنترل - ابزار دقیق

17

آموزش دینی و عربی

26

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

9

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - نرم‌­افزار

18

آموزش زبان انگلیسی

 

 

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن