مقاله ها

کارشناسی پیوسته

1

مهندسی عمران

11

مدیریت دولتی

20

مهندسی کشاورزی - آب

2

مهندسی معماری

12

دبیری زبان و ادبیات عرب

21

مهندسی کشاورزی - علوم دامی

3

مهندسی کامپیوتر - نرم‌­افزار

13

زبان و ادبیات فارسی

22

علوم کامپیوتر

4

مهندسی برق

14

دبیری زبان و ادبیات فارسی

23

روانشناسـی

5

مهندسی کشاورزی - علوم و             صنایع غذایی

15

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

24

مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

6

مهندسی کشاورزی - گیاه­‌پزشکی

16

فیزیک

25

مهندسی کشاورزی - زراعت و  اصلاح نباتات

7

حقوق

17

ریاضیات و کاربردها

26

زبان و ادبیات عربی

8

شیمی - کاربردی

18

باستان­‌شناسی

27

علوم قرآن و حدیث

9

حسابداری - حسابرسی

19

مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

28

راهنمایی و مشاوره

10

مدیریت صنعتی

 

 

 

 

 

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن