مقاله ها

کاردانی پیوسته

1

الکتروتکنیک-  تأسيسات الكتريكي

6

ساختمان- کارهای عمومی ساختمان

2

الکتروتکنیک-  برق صنعتي

7

علمی کاربردی حسابداری

3

الکترونیک- الکترونیک عمومي

8

امور زراعی و باغی- تکنولوژی تولیدات زراعی

4

نقشه­کشی معماری- معماری

9

امور زراعی وباغی-تکنولوژی تولیدات باغی

5

كامپيوتر- نرم­افزار كامپيوتر

 

 

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن