¤   پرستاری

¤   مامایی

 

¤   معرفی اداره آموزش (خانم سعادت سید احمدی )

¤   تقویم سال تحصیلی

 ¤   انتخاب واحد اینترنتی

¤   مشاوره تحصیلی

¤ 

 ¤  

¤   پرستاری

¤   مامایی

 

¤   گروه‌بندی پرستاری

¤   گروه‌بندی مامایی

¤   عکسهای اتاق پراتیک

 
 

¤   گروه‌بندی ایمونولوژی

   
   
 
     
 1. مدیریت دانشکده (دکتر حسین اسمعیلی)
  کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی
  دکتری تخصصی آموزش و ارتقاء سلامت
 2. مدیر گروه پرستاری (خانم به یانه سید امینی)
  کارشناس ارشد پرستاری کودکان
  دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی
 3. مدیر گروه مامایی (خانم نیشتمان علیدوست)
  کارشناس ارشد مامایی
مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن