¤   پرستاری

¤   مامایی

 
¤   امور بالینی ¤   پرستاری ¤   مامایی
 مسئول: خانم شهپر مولانی

لاگ بوک عرصه

سلامت جامعه فرد و خانواده

مشکلات شایع

کار آموزی و عرصه پرستاری

اصول و فنون پرستاری

بهداشت جامعه

بهداشت روان

بهداشت مادران و نوزادان

بیماری کودکان

سالمندان 1

سالمندان 2

سالمندان 3

کاراموزی دارو شناسی

کارآموزی و کارآموزی در عرصه

کودک سالم

 

لاگ بووک جامع

شبکار، بارداری و زایمان بهمن به بعد

کاراموری عرصه بارداری طبیعی و غیر

کارآموزی در عرصه بارداری 1و2

کارآموزی در عرصه بارداری 1و2 - 2

کارآموزی در عرصه بهداشت باروری مادر

مدیریت و بهداشت عرصه 2

کار آموزی و عرصه مامایی

كارآموزي نوزادان طبیعی

كارآموز یا اصول و فنون مامایي و روش کار در اطاق عمل

کار آموزی بارداری طبیعی

کار آموزی بارداری و زایمان 3

کار آموزی بارداری وزایمان 2

کار آموزی بارداری وزایمان 1

کار آموزی بھداشت باروری ، مادر وکودک و

کار آموزی در عرصه بیمارھای زنان

کار آموزی درعرصه بھداشت باروری ، مادر

کار آموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

کارآموزی پزشکــــی قانونــی-عرصه 1

¤   معرفی اداره آموزش (خانم سعادت سید احمدی )

¤   تقویم سال تحصیلی

 ¤   انتخاب واحد اینترنتی

¤   مشاوره تحصیلی

¤ 

 ¤  

¤   پرستاری

¤   مامایی

 

 

  ¤   پرستاری ¤   مامایی
بالینی  
طرح درس کارآموزی (اورژانس)
طرح درس کارآموزی (سوختگی)
طرح درس کارآموزی (ارتوپدی)
طرح درس کارآموزی (اعصاب)
طرح درس کارآموزی (جراحی)
طرح درس کارآموزی (قلب)
طرح درس کارآموزی (گوارش)
طرح درس کارآموزی در بخش اتاق عمل
 
کارآموزی بهداشت مادر و کودک
نظری

اصول اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماریهای شایع در ایران

اصول و فنون پرستاری

پرستاری سلامت جامعه

پرستاری و بهداشت محیط

پرستاري ويژه

بهداشت مادر و نوزاد

پرستاری بیماریهای کودکان_

فرم طرح درس  آمار حیاتی

فرم طرح درس  روش تحقیق در پرستاری

فرم طرح درس اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای    (1)

طرح درس بهداشت روان
بررسی وضعیت
پراتیک
سالمندان 1
سالمندان 2
سالمندان 3
 

 
فرم طرح درس مدیریت مامایی

بهداشت 1

بیماریهای زنان

طرح درس ژنتیک

طرح درس عملکرد جنسی

اصول مديريت در مامايي

طرح درس روانشناسی

بارداري و زايمان 1

بارداری و زایمان 2

طرح درس اخلاق مامایی

طرح درس اپیدمیولوژی

درس اصول روانپزشکی در مامایی

طرح درس ایمنی شناسی

طرح درس بیماریهای کودکان

طرح درس تاریخ،اخلاق و مقررات مامایی

طرح درس رادیولوژی و سونوگرافی در مامایی

طرح درس زایمان طبیعی و غیر طبیعی

طرح درس فیزیوپاتولوژی 1

طرح درس فیزیوپاتولوژی 2

طرح درس فیزیوپاتولوژی 3

طرح درس میکروب شناسی عملی

طرح درس میکروب شناسی

 
 

 

مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن