• ریاست دانشکده
  • ساختار اداری

Developed by jtemplate

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

دسته: دانشکده
مهاباد- کوی دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد؛ صندوق پستی:433-59135 تلفن:10-42338608 و 42338670-42332002 نمابر: 42333000 044
اندازه‌ متن